Tagdíj

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdés a), b), d), f)-o) pontja és a 86. § (1) bekezdés a)-i), l), m) pontja szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül

b) a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 164. § (1) bekezdés a) pontjában említett időpontig maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri.

 

Az Áfa tv. 165. § említett (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

  1. a) egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik;

b) az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget [Áfa tv. 166. § (3) bekezdése].

Abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni [Áfa tv. 166. § (1) bekezdés].

A tagdíjról kiállítandó bizonylat kiállításához elsőként azt kell megállapítani, hogy a tagdíj fizetése tekinthető-e egyáltalán valamilyen Áfa tv. szerinti gazdasági tevékenység (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás) ellenértékének vagy nem. (Szolgáltatásnyújtás meghatározása: Az Áfa tv. 13. §-a szerint szolgáltatásnyújtásnak minősül minden olyan ügylet, ami nem számít termékértékesítésnek.)

Azon tagdíjak, melyek megfizetése fejében a tag semminemű ellenszolgáltatást nem vár, vagyis nincs mögötte konkrét termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, nem tekinthetőek az Áfa tv. hatálya alá tartozó ügyletnek, azaz sem számla, sem nyugta kiállítása nem kötelező. Ugyanakkor a számviteli törvény rendelkezéseit ettől függetlenül figyelembe kell venni, a tagtól beszedett tagdíj bevétel, ezért bizonylatolni kell (Sztv. 165. §), erre ebben az esetben álláspontunk szerint a bevételi pénztárbizonylat (kézi és gépi is megfelelő) alkalmas. Ha a magánszemély tag a befizetését átutalással teljesíti, a bankkivonat lesz a bizonylat. Fontos, hogy a tag jelölje meg az időszakot és rögzítse a megjegyzésben, hogy tagdíj. Ha az átutalást a tag nevében valaki más teljesíti, a megjegyzésben az érintett tag nevét is fel kell tüntetni.

Ugyanakkor más a helyzet, ha a szervezet tagja nem természetes személy, ekkor számlát kell kiállítani.

Véleményünk szerint ugyanakkor egy szervezet akkor sem követ el hibát, ha valamiért a számla kiállítása mellett dönt. További hasznos tudnivaló, hogy ebben az esetben mivel az ügyletre nem terjed ki az áfa tv. hatálya, számlaadat-szolgáltatási kötelezettség nem áll fenn a NAV felé (de ha a NAV-al összekötött számlázóból állítják ki a számlát, az sem probléma).