NEA2022 változások

A 2022. évi Nemzeti Együttműködési Alap kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a Pályázók figyelmét:

1. Az 5 000 fő alatt településeken székhellyel rendelkező szervezetek tekintetében megszűnt az a szabály, amely tiltotta, hogy a civil szervezet vezető tisztségviselője egyben polgármester is legyen (ez a módosítás már a tavalyi évtől kezdve hatályos).

2. A fogyatékkal élők kerekes székei, mopedjei bekerültek az elszámolható költségek közé.

3. A továbbiakban elszámolható az önkormányzati, vagy önkormányzat által alapított 100% os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő, vagy egyházi tulajdonú ingatlan felújítása. Ennek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat, gazdasági társaság vagy egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

4. A korábbi 10% helyett a 2022. évi pályázatokban a kedvezményezettek a fősorok között már 30%-ot csoportosíthatnak át anélkül, hogy módosítási kérelmet kellene benyújtaniuk.

5. Módosítási kérelem benyújtásával lehetőség nyílik új költségvetési sor megnyitására is.

6. Az a határontúli pályázó, aki a korábbi években már volt kedvezményezettje a Nemzeti Együttműködési Alapnak, a 2022-es kiírásban már önállóan is pályázhat bármely kollégiumba.

7. Az önálló „vegyes” pályázat mellett már minden kollégiumba lehetséges társpályázóval is egy további „vegyes” kategóriájú pályázatot benyújtani.

8. Az egyszerűsített pályázatban a korábbi 300.000 forint helyett 350.000 forint igényelhető.

9. Amennyiben a pályázat a kollégiumi döntés értelmében nem részesül támogatásban, úgy a szervezet  igényt tarthat 150 000 Ft összegű egyszerűsített támogatásra. Ezen igényről a pályázati űrlapon szükséges nyilatkozni.

10. Amennyiben a szervezet pályázata támogatást nyert, a Támogatói Okirat előkészítési szakaszában a banki felhatalmazó nyilatkozaton kötelező feltüntetni a pályázat azonosítószámát.

NEA pályázatokkal kapcsolatos pályázói képviseleti jogosultsággal összefüggő aktuális tudnivalók

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján, mely a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről rendelkezik, az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:

A fent hivatkozott kormányrendelet a jogi személy vezető tisztségviselőjének megbízatása vonatkozásában a veszélyhelyzet alatt az alábbi szabályokat rögzíti:

 

  1. § (2) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, auditbizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napján vagy azt megelőzően szűnt meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c)e)f) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét -, a megbízatás a jogi személynek a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozott határozata hiányában az 5. § szerinti döntéshozó szervi ülés határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.

 

Különösen fontos ez a NEA pályázatok vonatkozásában, ahol a pályázatok érvényességi feltétele, hogy a pályázatot benyújtó személy jogosult legyen a pályázó képviseletére, a NIR adatai, a pályázati adatlap és a közhiteles nyilvántartásban a hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai megegyezzenek, vagy a NIR-ben elérhetőek legyenek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok.

 

Ezért külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, amikor a közhiteles nyilvántartásban még nem került átvezetésre a változás, úgy a pályázati útmutató 9.2 pontja alapján feltétlenül szükséges felcsatolni a Mellékletek űrlapra az OBH részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a közgyűlés jegyzőkönyvének másolatát, és/vagy a módosított alapító okirat másolatát. Ezen mellékletek felcsatolásával a NEA kapcsán akkor is képviselheti az új képviselő a szervezetet, ha a Törvényszék a változást még nem jegyezte be végzésével.