Közhasznúság

A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 32. § (1) bekezdése értelmében „Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható”.  A civil szervezetnek legalább 2 lezárt pénzügyi évvel kell rendelkeznie, melyből megállapítható a Civil törvény által előírt követelmény, mely szerint „megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 1. a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
 2. b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
 3. c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen teljesített munkaóráknak a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti értékét is.

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

 1. a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
 2. b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
 3. c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.”

A törvényben előírt követelmények fennállásának megléte érdekében célszerű könyvelő segítségét igénybe venni. Amennyiben a felsorolt feltételek közül 1-1 teljesül, az alapító okiratot is a közhasznúság követelményeihez kell igazítani, miszerint pontosan meg kell jelölni, hogy a szervezet milyen közhasznú feladatot lát el, illetve közgyűlésnek el kell határoznia a közhasznúvá válást, valamint a vezető tisztségviselőknek is nyilatkozniuk kell az összeférhetetlenségről. A módosításokhoz szükséges okirat sablonok a bírosag.hu honlapon megtalálhatóak. A közhasznúsági kérelmet elektronikus úton, a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszékhez kell benyújtani a PK 152 elnevezésű nyomtatványon, a felsorolt mellékletek csatolásával.

Mellékletek:

 • A vezető tisztségviselők nyilatkozatát, hogy nem esnek az Ectv.-ben meghatározott kizáró ok alá,
 • Az előző két lezárt üzleti év beszámolója,
 • A létesítő okirat módosítását, egységes szerkezetbe foglaltan,
 • Közgyűlési jegyzőkönyvet, jelenléti ívet.

A törvényszék a beküldött dokumentumok megfelelőségét megvizsgálja és a törvényi feltételek fennállása esetében jóváhagyja a közhasznúsági kérelmet. A döntés jogerőre emelkedését a fellebbezési jogról való lemondással lehet meggyorsítani.

Előnyök, amiért érdemes közhasznúnak lenni:

 • Közszolgáltatási szerződést csak közhasznú szervezettel lehet kötni.
 • Bizonyos pályázatok megkövetelik a közhasznúságot,
 • A közhasznú szervezet számára juttatott adományok értéke, a társasági adót csökkenti az adomány értékének 20%-ával, tartós adományozás esetén további 20%-kal, ami a szervet számára összesen 40%-kot jelent.
 • Az adományozó cég is kedvezményekben részesülhet, így több adományt tud gyűjteni a szervezet.
 • A közhasznú jogállást az illetékes szervek évente felülvizsgálják és az ügyészség indítványára a törvényszék megszünteti a közhasznú jogállást, ha a szervezet határidőn belül nem, vagy nem megfelelő tartalommal teszi közzé a számviteli beszámolóját, illetve megállapítható, hogy következő években nem teljesülnek a közhasznú jogállás feltételei. A szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú nyilvántartásból való törlést, ha működése a közhasznúsági feltételek valamelyikének már nem felel meg.