FCA-VCA 2022.

Sportpark létrehozása lehetséges eszközbeszerzés kategóriában? (Hasprés, bicikli, húzódzkodó keret, stb)

Az eszközbeszerzés kategóriában ezek beszerzésére abban az esetben van lehetőség, ha nem fixen telepített, rögzített eszközökről van szó. Egyéb esetben az ingatlan kategóriában tervezhetőek.

 

A FCA és a VCA pályázatok esetében lehet-e használt eszközöket, például használt multifunkcionális nyomtatót vásárolni? Amennyiben igen, milyen feltételekkel, és milyen dokumentumok szükségesek?

Az FCA és a VCA pályázatok esetében lehet használt multifunkcionális nyomtatót, illetve más használt eszközt vásárolni. Az elszámolása ugyanúgy történik, mint a nem használt eszközöké, szükséges, hogy rendelkezzenek számlával/adásvételi szerződéssel, illetve kifizetést igazoló bizonylattal.

Minden olyan eszköz beszerezhető, amit a kiírás 4.4 pontja „A nem elszámolható költségek” körében nem szerepel, illetve azok melyek a pályázat kiírásának céljával, és a pályázó szervezet tevékenységi körével összeegyeztethetők.

Lehetőség van-e az eszközbeszerzés keretében anyagot vásárolni, melyből a szervezet tagjai önkéntes munkában készítik el az eszközöket? (Pl:  Élő sakktábla- A sakktábla vagy fa lapokból állna, amit méretre vágni, festeni lehetne, amit a tagok végeznének, vagy ugyan ez lehetne beton zsaluk készítésével, különböző színű kavicsokkal kitöltve a tábla elemeit, ami szintén nem megvásárolható.)

Lehetőség van anyagot vásárolni az eszközbeszerzés keretében.

 

Hogyan kell záradékolni az számlákat az FCA/VCA keretében?

10.5.5 Záradékolás

A támogatás felhasználása során felmerült költségeket igazoló számlák, vagy azzal egyenértékű bizonylatok eredeti példányára a kedvezményezett köteles rávezetni a támogatói okirat azonosító számát és a „Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című alprogramra forint összegben elszámolásra, benyújtásra került.” záradékot.

Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. Ha a kedvezményezett elektronikus számlát kíván elszámolni, záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint tehet eleget:

a kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja rá a számlára annak a támogatásnak az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül,

ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a kedvezményezett rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben,

ha a szállító nem záradékol és a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással, akkor a kedvezményezett nyilatkozatot tölt ki, amelyet aláírást követően beszkennel, és ahhoz csatolja elektronikusan az elektronikus számlát, az általa választott szoftverrel.

 

Falusi Civil Alapban programszervezés kategóriában lehet-e a falun kívül megvalósuló programot, például buszos utazást szervezni, vagy kizárólag helyi rendezvények valósíthatóak meg?

Amennyiben az esemény a település közösségét építi vagy a település érdekében történik, akkor lehet.

 

Játszótérre melyik kategóriában lehet pályázni?

Amennyiben csak a játszótér olyan elemeit kívánják megvásárolni, amelyeket fixen telepíteni nem szükséges, akkor az Eszköz kategóriában lehet a pályázatot benyújtani.

Ha a játszóteret telepítik, ami földmunkával, engedélyeztetéssel jár, akkor az Ingatlan kategóriában pályázhatnak. Saját, Önkormányzati vagy egyházi tulajdon esetében, a kiírásban megtalálható feltételek szerint.

Rendszámmal nem rendelkező fűnyíró kis traktor eszközbeszerzés keretében beszerezhető-e?

Eszköz kategóriában beszerezhető a fűnyíró kis traktor.

 

Az Általános nyilatkozat beküldése eddig pdf formátumban a pályázati felületen történt, és szerződéskötéshez kellett az eredeti példányt beküldeni. A kiírásban most sem szerepel, hogy papír alapon kellene ezt megtenni. A kinyomtatott nyilatkozat felső sorában azonban az szerepel, hogy a benyújtással egy időben kell postán elküldeni a nyilatkozatot.

Be kell-e küldeni papír formátumban postán a nyilatkozatot benyújtáskor?

Az Általános Nyilatkozat eredeti példányát a Támogató Okirat kiállításához szükséges eredeti példányban postázni, most elég felcsatolni a Mellékletekbe.

 

A bírálati szempontokat közül az utolsó értékelési szempontot nem tudom értelmezni: ” Városi Civil Alap céljaihoz való viszonya, a kiegyenlítettség érvényesítése.” Ez mit takar?

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

Vagyis, sok év után először nyílik lehetősége a civil szervezeteknek állami támogatásból pl. ingatlan vásárlásra, gépjármű beszerzésére.

A támogatásból megvalósítani kívánt cél esetében a bírálat során vizsgálat tárgya, hogy az mennyire igazodik a civil szervezet fő tevékenységéhez, mennyire szükséges a működéséhez. Fontos szempont az értékelés során az is, hogy az egyes térségek esetében lehetőség szerint a rendelkezésre álló forrás arányosan kerüljön felhasználásra, már amennyiben ezt a beadott pályázatok területi eloszlása, minősége engedi.

 

A Városi Civil Alap kiírásában 2021. januártól megvalósuló projektek számolhatóak el. Egy jelenleg folyamatban levő (2021. március – áprilisi), önerőből megvalósuló napelemes beruházás is a pályázat részét képezheti-e?

A Városi Civil Alap pályázati útmutatójának 9.2. pontja értelmében a támogatott tevékenység megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a pályázó saját felelősségre megkezdheti, de a támogatott tevékenység megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

 

Az ingatlan beruházás kapcsán érdeklődnék, hogy a nyertes szervezeteknek az elszámoláskor az alábbi igazoló dokumentumokat akkor is be kell szerezniük, ha olyan beruházást / felújítást végeznek el, ami egyébként az aktuális jogi környezetben nem engedélyköteles? Ha igen, azokban az esetekben is, amikor olyan felújításról van szó, ami nem jár együtt jelentős átalakítással (pl. parkettázás, ajtó csere, festés, stb)?

„műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint építési műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről”,„építési, felmérési napló;”

A pályázati útmutató 10.5.1 pontja szerint nem engedélyköteles beruházások esetén műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint építési műszaki ellenőr igazolása szükséges a teljesítésről.

Az építési napló vezetése nem kötelező nem engedélyköteles beruházás esetén a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint, de javasolt és célszerű.

 

A program kategóriában különböző képzések, oktatási programok elszámolhatóak -e? Pl. a képzéseken belül felmerülő költségtípusok általában egy képzési program összeállítása, megvalósítók-oktatók költségei, terembérlet, stb?

Amennyiben a civil szervezet megfelel a Pályázati kiírás 3.1 pontjában (A pályázat benyújtására jogosultak köre) leírtaknak, továbbá a kiírás 2.4. pontjára (Civil szervezetek programszervezési támogatása) hivatkozva az adott rendezvény megfelel a pályázatban meghatározott feltételeknek, a levelében említett, képzési program a VCA-KP–1–2021/4 kategóriában megvalósítható, az említett költségek elszámolhatók.

 

Felmerült a kérdés, – ami szerintem a városok nagy részében az ügymenet miatt gondot okoz,-  hogy az önkormányzattal a pályázat beadás határidejéig az ingatlan felújításhoz nem lehet beszerezni az 5 éves fenntartási időszakra az ingyenes bérbeadási szerződést.

A most beadott kérelmek csak a júniusi közgyűlés elé kerülhetnek az ügymenet szerint. 

Van-e lehetőség esetleg ennek a kérelemnek az Önkormányzathoz történt benyújtásáról szóló igazolást beadni a szervezetnek, és nyertes pályázatnál a szerződéskötéshez mellékelni a megállapodást? Tulajdonképpen minden nagyvárosi önkormányzati ingatlanban lévő, felújításra pályázó szervezetet érint a probléma.

Igen, van lehetőség a kérelemnek az Önkormányzathoz történt benyújtásáról szóló igazolást beadni a szervezetnek, és majd a nyertes pályázatnál a szerződéskötéshez mellékelni a megállapodást.

 

VCA Gépjárműbeszerzés kategóriában van-e mód, a gépkocsival együtt utánfutó beszerzésére?

Utánfutó eszközbeszerzés (VCA-KP-1-2021/3) kategóriában számolható el.

 

A pályázat tervezett költségvetése tekintetében a Pályázati kiírás 4.4. pontjában meghatározottakon kívül tulajdonképpen minden költség támogatható, ami az adott projekt céljához, megvalósításához kapcsolódik? (Figyelemmel a 4.3. -ban jelzett %-os arányokra) Pl. Eszközbeszerzési támogatásra benyújtandó pályázatban van-e lehetőség a civil szervezet támogatási időszakra vonatkozó könyvelési díját beállítani?

Az eszközbeszerzéssel összefüggésben keletkezett egyéb szolgáltatások díja elszámolható költség.

 

A támogatott eszközökre (nem ingatlan, nem jármű) miként vonatkozik a 2.7. Fenntartási kötelezettség pont?

Eszközbeszerzésre külön fenntartási kötelezettséget nem határoztunk meg.

 

Szervezhető-e olyan tábor, mely nem a saját településen valósul meg, illetve olyan utazás, mely minősítő versenyhez kötődik?

Az egyesület székhelyétől és telephelyétől eltérő településen is szervezhető tábor a Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2021/4) kategóriában. Az utazás szintén elszámolható a kategóriában.

Ingatlan kategóriában beépített bútorok tervezhetőek -e felújítás keretében?

Az említett bútorok támogathatóak lehetnek a VCA-KP-1-2021/1 kategóriában.

 

Az ingatlan mellékletei között fel van sorolva az alábbi dokumentum is: „Nyilatkozat ingatlan beruházás esetén a megvalósítás helyéről „

A letölthető sablon azonban valójában egy tulajdonosi hozzájárulás. Amennyiben a szervezet saját tulajdonú ingatlanjáról van szó, szükség van bármilyen nyilatkozatra a megvalósítás helyéről, vagy tekintettel arra, hogy ők ezt a sablont használni nem tudják, esetükben ez a melléklet nem releváns?

Amennyiben a szervezet saját tulajdonú ingatlanján tervezik a beruházást, a „Nyilatkozat ingatlan beruházás esetén a megvalósítás helyéről„ dokumentum esetükben nem releváns.

„Nyilatkozat ingatlan beruházás esetén a megvalósítás helyéről (Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat)” nevű dokumentumot kötelező már a pályázat beadásának időpontjában csatolni, vagy a pályázat jelen szakaszában elegendő lehet egy igazolás a kérelmezés elindulásáról?

Nyilatkozat kérelmezéséről szóló igazolás csatolása elegendő a pályázat benyújtásához.

Készítem az előző évi nyertes pályázatom elszámolását. A (2022. évi) felhívás 10.5.1. pontja kimondja, hogy a szakmai beszámoló mellé csatolnom kell különböző dokumentumokat (pl. jelenléti ív, fotók), amelyekkel igazolom, hogy valóban megvalósult a támogatott cél, de nem találok melléklet feltöltési lehetőséget. Mit tegyek?

A fájlok feltöltésére mindaddig nem lesz lehetősége, amíg az elszámolás beadását nem indítja el. Amennyiben minden lépést elvégeztek a beszámoló ellenőrzése gombra kattintással a rendszer ellenőrzése következik, illetve meg kell tenni nyilatkozatokat a Nyilatkozatok fülön. Ha a rendszer nem érzékel hibát, akkor a véglegesítés és nyomtatás gombra kattintás következik. Ezzel a gombbal még nem adják be az elszámolást, mindössze a folyamatot indítják el.

A NIR ekkor generál egy számlaösszesítőt, amelyben látható lesz, hogy postai úton milyen bizonylatokat és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat kell beküldeni, ezeknél a soroknál az ’igen’ felirat fog megjelenni. Ekkor a Bizonylatok fülön ott, ahol az ’igen’ felirat jelent meg, fel kell tölteni a PDF, JPEG vagy PNG formátumban a szkennelt bizonylatokat és a kapcsolódó dokumentumokat az igen felirattól jobbra található jelölt opcióra kattintva. Azt kérjük, hogy ide töltsék fel valamely bizonylat mellékleteként az igazoló dokumentumokat. Az elkészült számlaösszesítőt is ki kell nyomtatniuk, kitölteniük, aláírással és dátummal ellátni, majd ezt beszkennelve feltölteni az Iratok fülhöz, mint aláírt számlaösszesítő.

A számlaösszesítő, az ellenőrzésre kijelölt bizonylatok és kapcsolódó dokumentumaik, valamint a megvalósulást igazoló dokumentumok postai úton is benyújtandóak!